Start Aktualności
Aktualności
HARMONOGRM REKRUTACJI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 20 maja 2020 09:43

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązańw okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7.

do  12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin[1] do 30 lipca 2020 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna).

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

 

11

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.


Poprawiony: poniedziałek, 25 maja 2020 08:37
 
PODSUMOWANIE TEGOROCZNYCH ZMAGAŃ W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
niedziela, 10 maja 2020 20:21

Do czasu wybuchu pandemii  uczniowie naszej szkoły mieli możliwość startu w kilku konkursach/olimpiadach językowych.

A oto wyniki, które uzyskali:

  • Międzyszkolny Konkurs Literacki Języka Angielskiego – jeden etap ze względu na pandemię

I miejsce ex quo -  Wiktoria Biskup, klasa Ie oraz Jakub Koczór, klasa If

II miejsce – Adrian Mystek, klasa I a

Wyróżnienie – Mikołaj Korzeniowski, klasa Ih oraz Amelia Grządziel, klasa Ib

 

Koordynatorzy konkursu: mgr Barbara Stanuch

mgr Agnieszka Miś

mgr Małgorzata Wolska

 

  • Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego SHAMROCK – przeznaczony dla uczniów klas maturalnych

II miejsce - Krzysztof Moskała, klasa III a

Wyróżnienie – Oskar Sarapata, klasa III a

Koordynator konkursu: mgr Agnieszka Miś

 

  • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskigo FOX

Wynik „BARDZO DOBRY”, 116,25 pkt. na 150 – Wojciech Łopata, klasa II a. W całym kraju tylko jedna osoba uzyskała wynik powyżej 135 pkt. dający tytuł laureata. Wojciech znalazł się w grupie 58 osób z wynikiem "bardzo dobry".

Wysoki wynik uzyskał również uczeń klasy II b, Krzysztof Jędrychowski oraz Mikołaj Korzeniowski z klasy
I h, który miał najlepszy wynik wśród uczniów klas pierwszych.

 

Koordynator konkursu: mgr Łukasz Marek

mgr Małgorzata Wolska

 

  • Międzynarodowa Olimpiada Języka Angielskiego – przeznaczona dla uczniów ostatniego i przedostatniego rocznika szkół średnich

Kwalifikacja i udział w II etapie

Agnieszka Wypiór, klasa II c ( II etap 49 pkt )

Szymon Nowak, klasa II a (II etap 48 pkt)

Wojciech Łopata, klasa II a (II etap 46 pkt)

Miejsce w finale olimpiady gwarantował wynik 50 punktów. Tak niewiele zabrakło naszym uczniom by zostać finalistami. Niech te osiągnięcia będą zachętą do podjęcia walki ponownie w przyszłym roku.

 

Koordynatorzy konkursu: mgr Agnieszka Miś

mgr Łukasz Marek

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w poszczególnych konkursach bardzo dziękujemy.

Gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników i zachęcamy do udziału w przyszłym roku szkolnym.

 
Pożegnanie maturzystów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 06 maja 2020 11:58

Po raz pierwszy w 75-letniej historii naszej szkoły uroczystość pożegnania uczniów kończących naukę w liceum nie mogła odbyć się w tradycyjny sposób. Z powodu epidemii, w piątek 24 kwietnia nie spotkaliśmy się wspólnie w hali sportowej, nie było wręczenia świadectw, nagród, dyplomów, pucharów, nie odbyła się też tak lubiana i wyczekiwana przez abiturientów i ich kolegów z młodszych klas ceremonia wręczenia szkolnych Oskarów.

Zamiast tego Dyrektor szkoły Piotr Janusiewicz zaprosił maturzystów do spotkania na platformie Microsoft Teams, na której prowadzone jest zdalne nauczanie w naszej szkole.

Uroczystość prowadzona przez Pana Dyrektora zgromadziła przed ekranami komputerów ponad stu trzecioklasistów, ich wychowawców, rodziców oraz przedstawicieli Rady Rodziców. W swoim przemówieniu Dyrektor dziękował uczniom za trzyletnią pracę i życzył sukcesów na maturze, która odbędzie się w tym roku w wyjątkowych okolicznościach i trybie. Odczytał nazwiska siedmiorga uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5 oraz nazwiska maturzystów ze świadectwami z biało-czerwonym paskiem – w tym roku było ich dwanaścioro. Najwyższą średnią uzyskał Jakub Hebda z klasy 3a (5,24). Dyrektor wyróżnił też pięcioro uczniów za wzorową frekwencję. Nie zabrakło też słów podziękowań dla rodziców, którzy angażowali się w pracę społeczną na rzecz szkoły, a zwłaszcza dla pana Pawła Hebdy, pełniącego przez sześć lat funkcję przewodniczącego Rady Rodziców.

Ze strony rodziców i uczniów wybrzmiały natomiast słowa podziękowania dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego za trud włożony w kształcenie i wychowanie kolejnego rocznika absolwentów kalwaryjskiego liceum.

Wszystkim trzecioklasistom życzymy pomyślnego zdania egzaminów maturalnych, mimo tak szczególnych okoliczności, w którym przyjdzie im je pisać, oraz spełnienia marzeń i mądrych wyborów w dorosłym życiu.

Poprawiony: środa, 06 maja 2020 12:32
 
List Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
piątek, 17 kwietnia 2020 19:12

Szanowni Państwo,

obecna sytuacja w kraju jest wyjątkowo trudna dla wielu z nas, zarówno
dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli.  W ciągu jednego dnia zmieniło się
nasze życie. Ograniczono nam możliwość kontaktu z bliskimi i
przyjaciółmi,
robienia zakupów oraz wiele innych czynności dnia
codziennego. Tym sytuacjom
towarzyszą przeróżne emocje,  czasem
wyjątkowo trudne. W związku z tym
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wadowicach  rozszerza dostępność
mailowego i telefonicznego
KONTAKTU ZAUFANIA W RAMACH POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ,  zarówno dla
uczniów, rodziców i nauczycieli - pod adresem
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
, tel. 512618605,  gdzie specjaliści udzielą  fachowej porady.

 

Na stronie internetowej naszej Poradni podane są dane kontaktowe, pod którymi
dyżurują nasi specjaliści do dyspozycji dzieci z naszego
terenu i ich rodziców.
Służą radą i bieżącymi konsultacjami
w godzinach zamieszczonych poniżej
od poniedziałku do
piątku, natomiast Dyrektor Poradni od  9.00 do 17.00.

 


Z życzeniami  zdrowia i wytrwałości Natalia Rykowska,

Dyrektor Poradni PP w Wadowicach.

Poprawiony: piątek, 17 kwietnia 2020 19:51
 
Życzenia świąteczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 08 kwietnia 2020 09:16

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

/J 11, 19-20/

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem, wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość,

a udział w tajemnicy Zmartwychwstania Syna Bożego

stanie się źródłem głębokiej nadziei i miłości.

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom i Uczniom

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

im. M. Kopernika w  Kalwarii Zebrzydowskiej

składa Dyrekcja

Poprawiony: środa, 08 kwietnia 2020 09:29
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 110
Copyright © 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.