Start Aktualności
Aktualności
Komputery z programu rządowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Nowak   
środa, 22 lipca 2020 20:52

W ramach projektu "Zdalna szkoła w systemie kształcenia zdalnego" nasza szkoła otrzymała

14 laptopów do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli.
Poprawiony: środa, 22 lipca 2020 21:05
 
Nietypowe zakończenie roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
poniedziałek, 29 czerwca 2020 13:37

Nietypowy rok szkolny 2019/2020, którego ostatnie miesiące były podporządkowane epidemii, zakończył się również w sposób niestandardowy. 26 czerwca, w dniu zakończenia nauki, nie było uroczystej akademii, podczas której wręczono by wyróżnionym uczniom świadectwa z biało-czerwonym paskiem, dyplomy i nagrody, zabrakło przemówień i podziękowań. Zgodnie z tradycją została jedynie odprawiona msza święta w kościele parafialnym o godz. 8, wzięła w niej udział jednak nieliczna grupa młodzieży. W nabożeństwie można było uczestniczyć także za pomocą łączy internetowych i być może część uczniów z tej możliwości skorzystała.

W szkole w wyznaczonych salach lekcyjnych i o określonych godzinach uczniowie mogli odebrać świadectwa z rąk swoich wychowawców. Wszystkich obowiązywało stosowanie zasad bezpieczeństwa – zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu. Duża część młodzieży, stęskniona za szkolnymi murami i swoimi kolegami, pojawiła się w strojach galowych, aby odebrać świadectwo i, co może dla nich ważniejsze, choć na chwilę spotkać się z nauczycielami i znajomymi z klasy.

Ostatnie miesiące, z nauką prowadzoną w systemie zdalnym, nie były łatwe ani dla młodzieży i rodziców, ani dla nauczycieli i wszyscy mają nadzieję, że od września spotkają się już w szkole i powrócą do nauki w normalnym, stacjonarnym trybie.

Poprawiony: poniedziałek, 29 czerwca 2020 13:45
 
Terminy egzaminów poprawkowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 24 czerwca 2020 06:50

Terminy egzaminów poprawkowych

 

24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 9.00:

historia, geografia, j. angielski

 

25 sierpnia 2020 r. (wtorek) godz. 9.00:

matematyka

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 07:10
 
Komunikat dla absolwentów z poprzednich lat przystępujących do matury 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
czwartek, 04 czerwca 2020 14:03

Proszę o zapoznanie się z procedurami egzaminu maturalnego czerwiec 2020 zamieszczonymi na stronie OKE Kraków, artykuł:

Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego,

Informacja z 20.05.2020 o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego w 2020 r.

(zwłaszcza informacje zamieszczone od strony 109: rozdział: Absolwent na egzaminie maturalnym).


Wicedyrektor

mgr Danuta Mirocha

Poprawiony: czwartek, 04 czerwca 2020 14:16
 
HARMONOGRM REKRUTACJI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 20 maja 2020 09:43

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązańw okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7.

do  12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin[1] do 30 lipca 2020 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna).

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

 

11

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.


Poprawiony: poniedziałek, 25 maja 2020 08:37
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 111
Copyright © 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.