Start INFORMACJE DLA KANDYDATÓW Regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 kwietnia 2016 19:13

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2016/2017

I. Regulamin opracowała Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły
Zarządzeniem nr 66/2016  z  11 lutego 2016r.

Regulamin opracowany został na podstawie:

1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

 

2) Zarządzenia nr 1/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do  klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkól policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim,

 

3) Zarządzenia Nr 2/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie  harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.

II. Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej odbyło się 11 lutego 2016r.

III. Komisja podjęła następujące ustalenia:

 

 1. Rekrutacja w ZSiPO im. M. Kopernika obejmuje jeden typ szkół :

Liceum Ogólnokształcące -  3 letnie

 

 1. 1 września 2016 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych istnieje możliwość utworzenia następujących oddziałów klas pierwszych :

 

 

 

 

Lp.

Nazwa szkoły

Typ szkoły

Przedmioty

rozszerzone

Języki obce

1.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

matematyczno-informatyczna

-matematyka

-fizyka

-informatyka

lub j. ang.

j. angielski

j. niemiecki

2.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

językowo-publicystyczna

 

-j. polski

-historia lub

WOS

-j. angielski

lub j. niem.

j. angielski

j. niemiecki

lub

j. francuski

3.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

medyczna

 

-biologia

-chemia

-matematyka

lub j. ang.

lub j. niem.

j. angielski

j. niemiecki

lub

j. francuski

4.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

turystyczna

 

-matematyka

-geografia

-WOS lub

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

5.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

wojskowa,

sportowa

 

wojskowa

-geografia

-WOS lub

biologia

sportowa

-biologia,

-WOS lub

geografia

j. angielski

j. niemiecki

 

6.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

socjalna

- j. polski

-biologia

 

j. angielski

j. niemiecki

3.Kandydaci do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego składają

wnioski do wybranych szkół od 11 kwietnia 2016r. do 10 czerwca 2016 roku godz. 15.00. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rekrutacji w macierzystym gimnazjum.  W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne są  objęte systemem   rekrutacji  elektronicznej, a gimnazjum  nie jest objęte, kandydaci składają  wnioski wyłącznie w szkole  pierwszego wyboru.

Termin złożenia wniosku w postępowaniu uzupełniającym od 14 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do 18 lipca 2016 r. do godz.15.00.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek oraz wypełniony arkusz kandydata do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 • W przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy o profilu wojskowym zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do kształcenia  w określonym kierunku.
 • W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenia kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
 1. Od 24 czerwca 2016 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 – dostarczenie

do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego  z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej.

 

 1. Do 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 21 lipca 2016 roku.

 

 1. 1 lipca 2016 r. godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu uzupełniającym 4 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00.

 

 1. Do 12 lipca do godz.15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do liceum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały złożone wcześniej. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 20 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00.

Do w/w dokumentów  kandydat  dołącza kartę informacyjną.

 

 1. 13 lipca 2016 r. godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu uzupełniającym do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi 200.

 

Punkty, które gromadzi kandydat będą sumą punktów:

9.1.  za egzamin gimnazjalny – maks. 100 punktów

a. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:

a) język polski,

b) historia i wiedza o społeczeństwie,

c) matematyka,

d) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia),

mnoży się przez 0,2;

b. Wynik przedstawiony w procentach z:

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,

c. Wynik przedstawiony w procentach z:

języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.

 

9.2.  za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z  j. polskiego i

trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maks. 80 pkt.

-  celujący            - 20 pkt. (4 zajęcia edukacyjne 20 pkt. = 80 pkt.)

-  bardzo dobry   - 16 pkt.

-  dobry               - 12 pkt.

-  dostateczny     -   8 pkt.

-  dopuszczający  -  2 pkt.

 

LO

Matematyczno-informatyczna

 

J. polski

 

J. obcy

 

Matematyka

 

Fizyka

LO

Językowo-publicystyczna

 

J. polski

 

J. obcy

 

WOS

 

Biologia

lub Historia

LO

Medyczna

 

J. polski

 

J. obcy

 

Biologia

 

Chemia

LO

Turystyczna

 

J. polski

 

J. obcy

 

Matematyka

 

Geografia

LO

Wojskowa, sportowa

 

J. polski

 

J. obcy

 

Wych.-fizyczne

 

WOS

LO

Socjalna

 

J. polski

 

J. obcy

 

Wych.-fizyczne

 

WOS

 

 

 

9.3. za szczególne osiągnięcia ucznia maksymalnie 20 pkt., przy czym :

 

a). za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.

 

b). za konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty:

 • finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

c). za konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

 • finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 10 pkt.
 • laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7 pkt.
 • finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5 pkt.
 • finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

d) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

 • na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt.
 • na szczeblu krajowym – 3 pkt.
 • na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.
 • na szczeblu powiatowym – 1 pkt.

e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt.

f) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na

świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów

możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt.

9.4. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

9.5. Wykaz konkursów i olimpiad organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 zawiera załącznik Nr 2.

9.6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do ZSiPO niezależnie od kryteriów zawartych w Szczegółowych Zasadach Rekrutacji.

9.7. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego punkty przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku § 10.

Do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika zostaną przyjęci uczniowie w kolejności od najwyższej ilości punktów do wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna :

 

Przewodniczący :  Maria Nowak

Z-ca przewodniczącego:  Bartłomiej Jończyk

Członkowie : Katarzyna Kołacz

Lidia Zięba Maziarka

Poprawiony: środa, 20 kwietnia 2016 19:16
 
Copyright © 2017 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.