Start INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PO GIMNAZJUM Regulamin rekrutacji 2015/16
Regulamin rekrutacji 2015/16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Maria Nowak   
środa, 25 marca 2015 07:40

 

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

 

I. Regulamin opracowała Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Zarządzeniem nr 8/2015 z 18 lutego 2015r.

 

Regulamin opracowany został na podstawie Zarządzenia Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem gimnazjum i do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2015/2016 w województwie małopolskim.

 

II. Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej odbyło się 25 lutego 2015r.

 

III. Komisja podjęła następujące ustalenia:

 

1. Rekrutacja w ZSiPO im. M. Kopernika obejmuje jeden typ szkół :

Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie

 

 1. 1 września 2015 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych istnieje możliwość utworzenia następujących oddziałów klas pierwszych :

 

Lp.

Nazwa szkoły

Typ szkoły

 

Przedmioty

rozszerzone

Języki obce

1.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

Matematyczno-informatyczna

-matematyka

-fizyka

-informatyka

lub j. ang.

j. angielski

j. niemiecki

2.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

Językowo-prawniczo-socjalny z elementami dziennikarstwa

 

-j. polski

-biologia

-WOS

lub

-j. polski

-historia

-j. obcy

j. angielski

j. niemiecki

lub

j. francuski

3.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

Medyczna

z elementami ratownictwa medycznego

-biologia

-chemia

-matematyka

lub j. ang.

lub j. niem.

j. angielski

j. niemiecki

lub

j. francuski

4.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

Turystyczno-

ekonomiczna

-matematyka

-geografia

-WOS lub j.

angielski

j. angielski

j. niemiecki

5.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

Wojskowa

 

-geografia

-WOS lub

biologia

j. angielski

j. niemiecki

 

6.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

Sportowa

-biologia

-WOS lub

geografia

j. angielski

j. niemiecki

 

 

3. Kandydaci do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego składają

wnioski do wybranych szkół od 20 kwietnia 2015r. do 25 czerwca 2015 roku do godz. 13:00. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rekrutacji w macierzystym gimnazjum . W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne są objęte systemem rekrutacji elektronicznej, a gimnazjum nie jest objęte, kandydaci składają podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Wymagane dokumenty:

 • podanie oraz wypełniony arkusz kandydata do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży,

 • 2 zdjęcia legitymacyjne,

 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,

 • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

 • W przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy o profilu wojskowym zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do kształcenia w określonym kierunku.

 • W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu

i innymi schorzeniami orzeczenia kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

 

 

 1. Od 26 czerwca 2015 do 30 czerwca 2015 r. godz. 14.00 –dostarczenie

do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu

gimnazjalnego z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji

elektronicznej.

 

5. Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia – 3 lipca 2015 r. godz. 11.00.

 

 1. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w ZSiPO im. M. Kopernika poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – najpóźniej do

7 lipca 2015 r. godz. 15:00.

Do w/w dokumentów kandydat dołącza kartę informacyjną

 

 

7. Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów

przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki

i złożyli wymagane dokumenty, oraz kandydatów nieprzyjętych nastąpi -

8 lipca 2015 r. do godz.10:00.

 

 1. Rekrutacja uzupełniająca.

Uczniowie nie przyjęci do żadnej z wybranych szkół mogą od 09 lipca 2015r. do 28 sierpnia 2015 r. złożyć swoje dokumenty do ZSiPO, jeżeli oddziały dysponują jeszcze wolnymi miejscami, posługując się wyłącznie oryginałami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kartą informacyjną.

 

9. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na

podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi

200.

 

Punkty, które gromadzi kandydat będą sumą :

1. za egzamin gimnazjalny – maks.100 punktów

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla

zadań z zakresu następujących przedmiotów:

a) język polski,

b) historia i wiedza o społeczeństwie,

c) matematyka,

d) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia),

e) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

Przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów - jeden procent w każdym z zakresów odpowiada

0,2 punktu.

 

 

2. za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maks. 80 pkt.

- celujący - 20 pkt. (4 zajęcia edukacyjne 20 pkt. = 80 pkt.)

- bardzo dobry - 18 pkt.

- dobry - 15 pkt.

- dostateczny - 10 pkt.

- dopuszczający - 2 pkt.

 

LO

Matematyczno-informatyczny

 

J. polski

 

J. obcy

 

Matematyka

 

Fizyka

LO

Językowo-prawniczo-socjalna

z elementami dziennikarstwa

 

J. polski

 

J. obcy

 

WOS

 

Biologia

lub Historia

LO

Medyczny z elementami

ratownictwa medycznego

 

J. polski

 

J. obcy

 

Biologia

 

Chemia

LO

Turystyczno - ekonomiczny

 

J. polski

 

J. obcy

 

Matematyka

 

Geografia

LO

Wojskowy

 

J. polski

 

J. obcy

 

Wych.-fizyczne

 

WOS

LO

Sportowy

 

J. polski

 

J. obcy

 

Wych.-fizyczne

 

WOS

 

3. za szczególne osiągnięcia ucznia maks. 20 pkt., przy czym :

 

 1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.

 

 1. za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty kandydaci otrzymują:

 • laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 pkt.

 • laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.

 • finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 pkt.

 • finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 8 pkt.

 • laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, matematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej otrzymuje 6 pkt.

c) za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi

( wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej 6 pkt. (zgodnie z załącznikiem nr 1).

4. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

5. Wykaz konkursów i olimpiad organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 zawiera załącznik nr 2.

6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do ZSiPO niezależnie od kryteriów zawartych w Szczegółowych Zasadach Rekrutacji.

7. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

 

 

Do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika zostaną przyjęci uczniowie w kolejności od najwyższej ilości punktów do wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna :

 

Przewodniczący : Piotr Janusiewicz

Z-ca przewodniczącego: Bartłomiej Jończyk

Członkowie : Danuta Mirocha

Janina Janusiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 
Copyright © 2019 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.