Regulamin rekrutacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Maria Nowak   
niedziela, 17 marca 2013 19:01

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika
w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2014/2015

 

I. Regulamin opracowała Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna
powołana przez  Dyrektora Szkoły Zarządzeniem nr  7/2014  z  10 lutego 2014

 

Regulamin opracowany został na podstawie Decyzji  Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r.
w sprawie  terminów rekrutacji do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów
i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego
i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów punktowania
innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim.

II. Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej odbyło się

17 lutego 2014r.

III. Komisja podjęła następujące ustalenia:

 

 

 1. 1. Rekrutacja  w ZSiPO im. M. Kopernika obejmuje jeden typ szkół :
  Liceum Ogólnokształcące -  3 letnie
 2. 1 września 2013 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych
  istnieje możliwość utworzenia następujących oddziałów klas pierwszych :

 

 

Lp.

Nazwa szkoły

Typ szkoły

Przedmioty

rozszerzone

Języki obce

1.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

Matematyczno-informatyczny

matematyka

informatyka lub j. angielski

fizyka

j. angielski

j. niemiecki

2.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

Językowo-prawniczy

z elementami dziennikarstwa

j.  polski

historia

j. angielski lub
j.niemiecki lub WOS

j. angielski

j. niemiecki

3.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

Medyczny

z elementami ratownictwa medycznego

biologia

chemia

matematyka lub j. angielski lub
j. niemiecki

j. angielski

j. niemiecki

4.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

Turystyczny
z elementami ekonomii

geografia

matematyka

WOS lub j.angielski

j. angielski

j. niemiecki  lub
j. francuski

5.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

Wojskowy

geografia

WOS lub biologia

j. angielski

j. niemiecki
lub
j. francuski

6.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

Sportowy

geografia

biologia lub WOS

j. angielski

j. niemiecki
lub
j. francuski

 

3. Kandydaci do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego składają

dokumenty do wybranych szkół od 14 kwietnia 2014r. do 25 czerwca 2014 roku godz. 13:00.
Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rekrutacji
w macierzystym gimnazjum . W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne
są  objęte systemem   rekrutacji  elektronicznej, a gimnazjum  nie jest objęte, kandydaci składają  podanie wyłącznie
w szkole  pierwszego wyboru.

Wymagane dokumenty:

 • podanie – zał. nr 1(str. 1 i 2) oraz wypełniony arkusz kandydata do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • poświadczona  kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku  egzaminu gimnazjalnego.
 • W przypadku ubiegania się  o przyjęcie do klasy o profilu wojskowym zaświadczenie lekarskie
  o braku przeciwwskazań  zdrowotnych

do kształcenia  w określonym kierunku.

 • W przypadku  kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu

i innymi schorzeniami orzeczenia kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 • Zaświadczenie o uzyskaniu  tytułu laureata lub finalisty konkursów,

o których mowa w pkt.12b i c

4. Od 27 czerwca 2014 do 3 lipca 2014 r. godz. 14.00 –dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa
i zaświadczenie o wyniku egzaminu
gimnazjalnego  z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji

elektronicznej.

5. Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną list kandydatów przyjętych
do oddziałów klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
wg wzorów - zał. nr 34 lipca 2014 r.

6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w ZSiPO  im. M. Kopernika poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego –  najpóźniej do 8 lipca 2014 r. godz. 12:00.

Do w/w dokumentów  kandydat  dołącza kartę informacyjną (zał.  nr 2)

7. Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną list kandydatów przyjętych do szkoły,
którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki i złożyli wymagane dokumenty,
nastąpi  - 10
lipca 2014 r. do godz.12:00 (zał. nr 4)

8.Postępowanie uzupełniające.
Uczniowie nie przyjęci do żadnej z wybranych szkół mogą od 11 lipca 2014r. do 29 sierpnia 2014 r.
złożyć swoje dokumenty do ZSiPO, jeżeli oddziały dysponują jeszcze wolnymi miejscami,
posługując  się wyłącznie oryginałami świadectwa  ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o wynikach egzaminu  gimnazjalnego oraz kartą informacyjną.

9. Punkty, które gromadzi kandydat będą sumą :

1)   punktów za egzamin gimnazjalny – maks.100

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla

zadań z zakresu:

a) język polski,

b) historia i wiedza o społeczeństwie,

c) matematyka,

d) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia),

e) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,

przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów
- jeden procent w każdym z zakresów odpowiada

0,2 punktu.

 

2)  punktów za oceny z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maks.80:

-  celujący            -  20 pkt.

-  bardzo dobry    -  18 pkt.

-  dobry               -  15 pkt.

-  dostateczny      -  10 pkt.

-  dopuszczający   -    2 pkt.

 

LO

Matematyczno-informatyczny

 

J. polski

 

J. obcy

 

Matematyka

 

Fizyka

LO

Językowo-prawniczy

z elementami dziennikarstwa

 

J. polski

 

J. obcy

 

WOS

 

Historia

LO

Medyczny z elementami

ratownictwa medycznego

 

J. polski

 

J. obcy

 

Biologia

 

Chemia

LO

Turystyczny z elementami ekonomii

 

J. polski

 

J. obcy

 

Matematyka

 

Geografia

LO

Wojskowy

 

J. polski

 

J. obcy

 

Wychowanie fizyczne

 

WOS

LO

Sportowy

 

J. polski

 

J. obcy

 

Wychowanie fizyczne

 

WOS

 

3) punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maks. 20 pkt., przy czym :

 

a)          za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.

 

b)         za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty

w tym :

* laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 pkt.

* laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.

* finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 10 pkt.

* finalista konkursu wojewódzkiego - 8 pkt

c) za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 6 pkt. - zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 w tym:

* osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) – maksymalnie 3 pkt,

osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 1 pkt.

4) Listę konkursów organizowanych prze Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 zawiera załącznik nr 2.

5) Laureaci i finaliści  ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych  oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej
co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do ZSiPO niezależnie od kryteriów zawartych w Szczegółowych Zasadach Rekrutacji.

6) Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

 

Do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika zostaną przyjęci uczniowie w kolejności od najwyższej ilości punktów do wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna :

 

Przewodniczący :   mgr Piotr Janusiewicz - Dyrektor Szkoły

Z-ca przewodniczącego: mgr Bartłomiej Jończyk

Członkowie: mgr Danuta Mirocha

mgr Janina Janusiewicz

mgr inż. Grzegorz Opyrchał

Poprawiony: niedziela, 01 marca 2015 16:02
 
Copyright © 2019 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.