Start INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PO GIMNAZJUM Regulamin rekrutacji uczniów po gimnazjum 2019/2020
Regulamin rekrutacji uczniów po gimnazjum 2019/2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
środa, 17 kwietnia 2019 10:20

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów po gimnazjum do

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2019/2020

 

I. Regulamin opracowała Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Zarządzeniem nr 7 / 2019 z dnia 19 lutego 2019 r.

Regulamin opracowany został na podstawie:

1)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

2) Zarządzenia nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego licem ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020

3)  Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny województwie małopolskim.

 

II. Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej odbyło się dnia 26 marca 2019r.

Komisja podjęła następujące ustalenia:

  1. Rekrutacja w ZSiPO im. M. Kopernika obejmuje jeden typ szkół: Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie.
  2. 1 września 2019 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych istnieje możliwość utworzenia następujących oddziałów klas pierwszych.

 

Typ szkoły/klasa

Przedmioty

rozszerzone

Języki obce

 

1.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

matematyczno-informatyczna

- matematyka

- fizyka

- informatyka  lub j. angielski

 

- j. angielski

- j. niemiecki

lub j.francuski

2.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

językowo-publicystyczna

 

-  j. polski

- historia lub WOS

-  j. angielski  lub j. niem.

- j. angielski

- j. niemiecki

lub j.francuski

3.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

medyczna

 

- biologia

- chemia

- matematyka

lub j. angielski

lub j. niemiecki

- j. angielski

-j. niemiecki

lub j. francuski

4.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

ekonomiczno- turystyczna

 

- matematyka

- geografia lub informatyka

- j. angielski

 

- j. angielski

- j. niemiecki

lub j. francuski

5.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

wojskowa

 

- geografia

- WOS lub  biologia

- j. angielski

- j. niemiecki

lub j. francuski

6.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

socjalna

- j. polski

- biologia

- j. angielski

- j. niemiecki

lub j. francuski

 

III. Kandydaci do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego składają wnioski do wybranych szkół od 25 kwietnia 2019r. do 10 czerwca 2019r. do godz 15:00 Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rekrutacji  w macierzystym gimnazjum. W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne są objęte systemem   rekrutacji elektronicznej, a gimnazjum nie jest objęte tym systemem, kandydaci składają wnioski wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Wniosek w postępowaniu uzupełniającym należy złożyć od 11 lipca 2019r. do 16 lipca 2019r. do godz.15:00

 

Wymagane dokumenty:

-                   wniosek  oraz wypełniony arkusz kandydata do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży;

-                   2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie;

-                   poświadczona  kopia świadectwa ukończenia gimnazjum;

-                   poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;

-                   w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy o profilu wojskowym, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w określonym kierunku;

-                   w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu
i innymi schorzeniami, orzeczenia kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

-                   zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad;

-                   karta zdrowia.

 

1. Od 25 kwietnia 2019r. do 27 czerwca 2019r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 11 lipca 2019r. do 30 lipca 2019r.

 

2. Od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz.15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

3. 28 czerwca 2019r.  godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu uzupełniającym 31 lipca 2019r. do godz. 12:00.

 

4. Do 9 lipca 2019r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do liceum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały złożone wcześniej. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 20 sierpnia 2019r. do godz. 15:00.

Do w/w dokumentów  kandydat  dołącza kartę informacyjną.

 

5. 10 lipca 2019r.  godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu uzupełniającym

22 sierpnia 2019r.  godz. 12:00.

 

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

7. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 200 punktów.

Punkty te będą sumą:

a) punktów za egzamin gimnazjalny- maksymalnie 100 punktów (patrz pkt. 7.1.);

b) punktów za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 100 punktów (patrz pkt. 7.2.1., pkt. 7.3.1-8.).

Punkty, które gromadzi kandydat za egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów.

 

7.1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego;

b) historii i wiedzy o społeczeństwie;

c) matematyki;

d) przedmiotów przyrodniczych;

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

-  mnoży się przez 0,2 (1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt, z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt).

f) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie przelicza się

 

7.2. Za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat otrzymuje maksymalnie 100 pkt.

 

7.2.1. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych punktowane są następująco:

-                   celujący - 18 pkt;

-                   bardzo dobry - 17 pkt;

-                   dobry - 14 pkt;

-                   dostateczny - 8 pkt;

-                   dopuszczający - 2 pkt.

 

Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach:

Klasa

Przedmioty punktowane

Matematyczno-informatyczna

J. polski

J. obcy

Matematyka Fizyka

Językowo-publicystyczna

J. polski

J. obcy

Matematyka Historia

Medyczna

J. polski

J. obcy

Matematyka Biologia

Ekonomiczno-turystyczna

J. polski

J. obcy

Matematyka Geografia

Wojskowa

J. polski

J. obcy

Matematyka WOS

Sportowa

J. polski

J. obcy

Matematyka WOS

Socjalna

J. polski

J. obcy

Matematyka Biologia

 

7.3. Za szczególne osiągnięcia ucznia:

 

7.3.1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.

 

7.3.2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

 

7.3.3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt;

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt;

c) tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.

 

7.3.4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5pkt;

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt;

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;

f)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

 

7.3.5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt;

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt;

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt;

d)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt;

e)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt;

f)   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt.

 

7.3.6. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 7.3.2. – 7.3.5., artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)   międzynarodowym – 4 pkt;

b)   krajowym – 3 pkt;

c)   wojewódzkim – 2 pkt;

d)   powiatowym – 1 pkt.

 

7.3.7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 

7.3.8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

 

7.4. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego punkty przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. § 8.

 

8. Do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika zostaną przyjęci uczniowie w kolejności od najwyższej ilości punktów do wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 

Przewodniczący : Elżbieta Karelus

Z-ca przewodniczącego : Agnieszka Miś

Członkowie:

Monika Estal

Barbara Stanuch

Lidia Zięba Maziarka

 

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 18 kwietnia 2019 22:29
 
Copyright © 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.