Start STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY Sprawozdanie z walnego zebrania stowarzyszenia
Sprawozdanie z walnego zebrania stowarzyszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
piątek, 05 kwietnia 2019 08:13

Kalwaria Zebrzydowska, 25.03.2019 r.

 

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja  Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 22 marca 2019, które odbyło się w sali nr 4 Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 9.

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad

Po powitaniu przybyłych i otwarciu zebrania przez prezes Stowarzyszenia Annę Kolasę przystąpiono do stwierdzenia prawomocności zebrania. Zebranie zwołano na godzinę 17.00 w pierwszym terminie i na godzinie 17.15 w drugim terminie. Lista obecności  w pierwszym terminie wykazała obecność  11 osób, co wobec 34 osób na liście nie stanowi ½ składu. Dwie osoby się spóźniły i w drugim terminie przy 13 osobach obecnych (lista obecności -  załącznik nr 1) stwierdzono prawomocność zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i  Sekretarza zebrania

Na przewodniczącego zebrania zaproponowano koleżankę Ewę Marcowską, a na sekretarza zebrania koleżankę Barbarę Drozdowską. Obie wyraziły zgodę , po czym ich wybór przegłosowano oddzielnie jednogłośnie.

 1. Przyjęcie porządku obrad

Skoro wszyscy obecni zostali pisemnie lub elektronicznie powiadomieni o terminie i porządku obrad walnego zebrania, przeto przewodnicząca zebrania zapytała czy są jakieś uwagi do porządku obrad: prezes Stowarzyszenia dodała do porządku obrad dwa punkty :

Nr 10. Sprawa nadania honorowego członkostwa Stowarzyszenia pani mgr Joannie Kasprzyk

Nr 11. Spraw logo i papieru firmowego. Następnie przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie nowy porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

4. Wybór Komisji Uchwał

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał. Zgłoszono trzy kandydatury: Zofii Kurowskiej-Pniak, Elżbiety Póltorak i Józefa Laska. Przewodnicząca poddała te kandydatury pod głosowanie. Zebranie przyjęło skład Komisji Uchwał jednogłośnie.

 

5.  Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania

Prezes Stowarzyszenia,  Anna Kolasa,  odczytała protokół z walnego zebrania Stowarzyszenia z dnia 25 maja 2018 r, który został przyjęty jednogłośnie

 

6.  Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w ostatnim roku

W tym punkcie obrad Anna Kolasa, prezes Stowarzyszenia odczytała sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia w ostatnim roku (załącznik 2), składając na zakończenie serdeczne podziękowania  członkom Zarządu za ofiarna pracę, pomysły i dyspozycyjność

 

7.  Sprawozdanie finansowe

W tym punkcie obrad Elżbieta Login, Skarbnik Stowarzyszenia złożyła szczegółowe sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia w ostatnim roku wraz  z bilansem (załącznik 3), podkreślając, że utrzymanie konta bankowego sporo nas kosztuje a sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego w tym roku musi być elektroniczne, co wymaga posiadania profilu zaufanego przez każdą osobę składającą sprawozdanie. Nasze saldo na 31.12.2018 r. to 112 zł. Na rachunku bankowym jest 412 zł a zysk wynosi 175 zł. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte jednogłośnie.

 

8.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia kolega Zbigniew Kochan odczytał protokół Komisji z dnia 15.03.2019 stwierdzający pozytywną ocenę prac Zarządu i rozliczeń finansowych oraz stawiając wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium (załącznik 4). Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

 

9. Sprawa tablicy upamiętniającej założycieli LO

W tym punkcie obrad Anna Kolasa, prezes Stowarzyszenia, zreferowała kolejne etapy starań o upamiętnienie założycieli LO, kontakty z Burmistrzem Kalwarii Zebrzydowskiej, pisemną odmowę współwłaściciela muru na skrzyżowaniu ul.3 Maja i Kościuszki pana Janusza Pająka, dziękując za pomoc w załatwieniu tej sprawy pani sędzi Elżbiecie Półtorak. Poinformowała jednocześnie, że Pan Burmistrz został pisemnie powiadomiony o niemożliwości umieszczenia tablicy na wymienionym murze i o naszych planach umieszczenia takiej tablicy na budynku LO, co już sygnalizowaliśmy Panu Dyrektorowi Szkoły.

 

10. Sprawa nadania honorowego członkostwa Stowarzyszenia pani mgr Joannie Kasprzyk

W tym punkcie obrad Anna Kolasa, prezes Stowarzyszenia, przytoczyła sformułowania z naszego Statutu:

§ 9 p.5 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład        w działalność i rozwój Stowarzyszenia

§ 9 p. 6  Członkiem honorowym zostaje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

A następnie uzasadniła ogromne zasługi pani mgr Joanny Kasprzyk, bibliotekarki LO dla pracy Stowarzyszenia a to:

 • Pomysłowość i realizację wielu elementów naszej Księgi Pamiątkowej
 • Umieszczanie naszych komunikatów na stronie internetowej LO w zakładce „Stowarzyszenie”
 • Drukowanie i rozprowadzanie w Liceum afiszów naszych comiesięcznych spotkań
 • Bycie łączniczką LO ze Stowarzyszeniem gotową na każdą prośbę Zarządu

W końcu prezes Stowarzyszenia wniosła o przegłosowanie na wniosek Zarządu uchwały w tej sprawie.

 1. Kolega Zbigniew Kochan podjął inicjatywę gratisowego załatwienia logo i papieru firmowego dla Stowarzyszenia. Już wcześniej na zebraniu poszerzonym Zarządu wybraliśmy jedną z propozycji. Teraz pojawiło się kilka jej wersji szczegółowych, które zostały poddane pod rozwagę wszystkim zebranym, którzy po dyskusji i głosowaniu wybrali jedną z nich.

 

 1. Plan zadań na  następny rok

Prezes  Zarządu Stowarzyszenia, Anna Kolasa w nawiązaniu do proponowanych podstawowych celów Stowarzyszenia, przedstawiła zarys planów na najbliższy rok, w tym:

 • realizację pomysłu koleżanki Barbary Drozdowskiej upamiętnienia tablicą wmurowaną na budynku Liceum założycieli i profesorów Liceum: Czesławy Siemionow, Aleksego Siemionowa i Stanisława Raciborskiego
 • kontynuację comiesięcznych spotkań „herbatka z absolwentem”  (w planach mgr inż. Marek Ćwikła  na temat historii stacji kolejowych w Kalwarii Zebrzydowskiej 11.04.br.,  mgr Rafał Gralewski, prof. Ewa Wolak,  dr Danuta Sorysz, Jadwiga Łopata z ośrodka ekologicznego w Stryszowie, ks. Grodecki z Kurii Krakowskiej,   mgr Elżbieta Półtorak – problemy  prawne, dr S. Babiński – prawo spadkowe, ks. Grzegorz Wicher z  Ośrodka Caritas w Zakrzowie
 • intensyfikację kontaktów z nauczycielami i uczniami Liceum
 • formalne załatwienie użyczenia lokalu na nasze spotkania na terenie LO

 

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami i planami

Następnie odbyła się ożywiona dyskusja z udziałem wielu osób. Podkreślono, że konieczna jest intensyfikacja współpracy z Liceum, kontakt z Radą Pedagogiczną. Prof. Kuchareczko zgłosiła wniosek o zorganizowanie spotkania z opiekunem samorządu szkolnego i z samorządem. Zgłoszono także wniosek o zwrócenie się do klasy dziennikarskiej LO aby uczestniczyła w naszych spotkaniach, i próbę ogłoszenia konkursu dla uczniów tej klasy. Zgłoszono też dalsze pomysły na „herbatki z absolwentem” (mgr B. Babińska)

Dyskutowano też na temat nieobecności kilku członków Zarządu nie tylko na regularnych spotkaniach ale i na walnym zebraniu. Brak ich aktywności to rezygnacja czy chęć ewentualnej wymiany?  Kolega Zbigniew Kochan zgłosił formalny wniosek  o zmniejszenie składu Zarządu do 4 osób (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik), co w świetle obecnie obowiązujących przepisów o elektronicznym składaniu sprawozdań wydaje się słuszne.

Po dyskusji zgłoszono także wniosek o podwyższenie składki członkowskiej do 60 zł rocznie od 1.04.2019 r.

 1. Podjęcie uchwał

Następnie Komisja Uchwał przedstawiła następujące uchwały a przewodnicząca poddała je pod głosowanie:

Uchwała 1

W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za ostatni rok

W wyniku głosowania jawnego sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, złożone przez Prezesa Zarządu, przyjęto jednogłośnie.

Uchwała 2

W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia za ostatni rok

W wyniku głosowania jawnego sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, złożone przez Skarbnika Zarządu, przyjęto jednogłośnie.

Uchwała 3

W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia za ostatni rok

W wyniku głosowania jawnego protokół Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, przedłożony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, przyjęto jednogłośnie.

Uchwała 4

W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  Stowarzyszenia za ostatni rok

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Uchwała 5

W sprawie zobowiązania Zarządu Stowarzyszenia do podjęcia działań w celu realizacji planów umieszczenia tablicy pamiątkowej na budynku LO  w Kalwarii Zebrzydowskiej

W wyniku głosowania jawnego zobowiązano Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia działań w porozumieniu z Dyrektorem LO w celu umieszczenia na budynku LO w Kalwarii Zebrzydowskiej tablicy upamiętniającej założycieli Liceum

Uchwała 6

W sprawie nadania honorowego członkostwa Stowarzyszenia pani mgr Joannie Kasprzyk

W wyniku głosowania jawnego (12 głosów za) nadano pani mgr Joannie Kasprzyk honorowe członkostwo Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

Uchwała 7

Uchwała o zmniejszeniu składu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej do 4 osób

W wyniku głosowania jawnego (6 głosów za, 3 głosy przeciw, 4 osoby wstrzymały się) podjęto uchwałę o zmniejszeniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej do 4 osób (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbik)

 

Uchwała 8

Uchwała o podwyższeniu od 01.04.2019 r. składki członkowskiej Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej do 5 zł miesięcznie

W wyniku głosowani jawnego uchwalono jednogłośnie, że składka członkowska Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej od 01.04.2019 r. wynosi 5 zł miesięcznie (60 zł rocznie).

Uchwała 9

W sprawie zaaprobowania zadań Stowarzyszenia na przyszłość

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaaprobowano zadania Stowarzyszenia na przyszłość i zobowiązano Zarząd Stowarzyszenia do ich realizacji.

 

 1. Wolne wnioski

Dyskusja odbyła się w punkcie 13 – dalszych wniosków nie zgłoszono

 1. Zakończenie obrad

Na tym Przewodnicząca zebrania zakończyła obrady

 

 

Protokół sporządziła Barbara Drozdowska, Sekretarz Stowarzyszenia

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 25.03.2019

 

 

 

Urząd Skarbowy Wadowice

34-100 Wadowice

ul. Legionów 22

 

 

Podczas sprawozdawczego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Kalwarii Zebrzydowskiej, które odbyło się 22.03.2019 roku w sali nr 4 Liceum przy ulicy Mickiewicza 9 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zarząd Stowarzyszenia w osobie Skarbnika, mgr Elżbiety Login, przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat. Dokumenty te zostały przyjęte w drodze głosowania bez uwag i jednogłośnie, co ujęto w formie Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia za ostatni rok oraz Uchwały nr 4 o udzieleniu Zarządowi absolutorium w protokole z Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 

 

 

Dr Anna Kolasa

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

 

 

 

Mgr Elżbieta Login

Skarbnik Stowarzyszenia Absolwentów

i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

 

 

Mgr Barbara Drozdowska

Sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów

i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

Poprawiony: czwartek, 13 czerwca 2019 07:09
 
Copyright © 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.