Start INFORMACJE DLA KANDYDATÓW Rekrutacja 2018/2019 - regulamin
Rekrutacja 2018/2019 - regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
wtorek, 19 czerwca 2018 07:18

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Regulamin opracowała Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Zarządzeniem nr 7/2018 z dnia 08.02.2018 r.

 

Regulamin opracowany został na podstawie:

 

1)                Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

2)                Zarządzenia nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. C ustawy- Prawo oświatowe oraz na semestr I klas  publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

3)       Komunikatu Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

 

 1. Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej odbyło się dnia 23.02. 2018 r.

 

 1. Komisja podjęła następujące ustalenia:

 

 1. 1. Rekrutacja w ZSiPO im. M. Kopernika obejmuje jeden typ szkół: Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie.

 

 1. 2. 1 września 2018 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych istnieje możliwość utworzenia następujących oddziałów klas pierwszych.

 

Typ szkoły/klasa

Przedmioty

rozszerzone

Języki obce

 

1.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

matematyczno-informatyczna

- matematyka

-        fizyka

- informatyka  lub j. angielski

 

- j. angielski

- j. niemiecki

lub j.francuski

2.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

językowo-publicystyczna

 

-        j. polski

-        historia lub WOS

-        j. angielski  lub j. niem.

- j. angielski

- j. niemiecki

lub j.francuski

3.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

medyczna

 

-        biologia

-        chemia

- matematyka

lub j. angielski

lub j. niemiecki

- j. angielski

-j. niemiecki

lub j. francuski

4.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

ekonomiczno- turystyczna

 

- matematyka

-        geografia lub informatyka

-        j. angielski

- j. angielski

- j. niemiecki

lub j. francuski

5.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

wojskowa

 

-        geografia

-        WOS lub  biologia

- j. angielski

- j. niemiecki

lub j. francuski

6.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

sportowa

-        geografia

-        WOS lub biologia

- j. angielski

- j. niemiecki

lub j. francuski

7.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

socjalna

-        j. polski

-        biologia

- j. angielski

- j. niemiecki

lub j. francuski

 

 1. 3. Kandydaci do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego składają wnioski do wybranych szkół od 23 kwietnia 2018r. do 11 czerwca 2018r. do godz. 15:00. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rekrutacji                      w macierzystym gimnazjum. W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne są objęte systemem   rekrutacji elektronicznej, a gimnazjum nie jest objęte tym systemem, kandydaci składają wnioski wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Wniosek w postępowaniu uzupełniającym należy złożyć od 11 lipca 2018r. do 18 lipca 2018r. do godz. 15:00.

 

 

Wymagane dokumenty:

-                   wniosek  oraz wypełniony arkusz kandydata do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży;

-                   2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie;

-                   poświadczona  kopia świadectwa ukończenia gimnazjum;

-                   poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;

-                   w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy o profilu wojskowym, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w określonym kierunku;

-                   w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu
i innymi schorzeniami, orzeczenia kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

-                   zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad;

-                   karta zdrowia.

 

 1. 4. Od 23 kwietnia 2018r. do 27 czerwca 2018r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 11 do 27 lipca 2018r.

 1. 5. Od 22 do 26 czerwca 2018r. do godz. 15:00 uzupełnienie wniosku
  o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 1. 6. 29 czerwca 2018r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu uzupełniającym 30 lipca 2018r. do godz. 12:00.

 

 1. 7. Do 9 lipca 2018r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do liceum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały złożone wcześniej. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 21 sierpnia 2018r. do godz. 15:00.

Do w/w dokumentów  kandydat  dołącza kartę informacyjną.

 

 1. 8. 10 lipca 2018r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu uzupełniającym 22 sierpnia 2018r. godz. 12:00.

 

 1. 9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły       w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły                       z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

10. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi  200 punktów.
Punkty te będą sumą:
a) punktów za egzamin gimnazjalny- maksymalnie 100 punktów (patrz pkt 9.1);
b) punktów za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 100 punktów (patrz pkt. 9.2., pkt. 9.3., pkt. 9.4.).

 

 1. 1. Punkty, które gromadzi kandydat za egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów.

 

1.1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego;

b) historii i wiedzy o społeczeństwie;

c) matematyki;

d) przedmiotów przyrodniczych;

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

-       mnoży się przez 0,2 (1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt, z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt).

 

 1. 2. Za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat otrzymuje maksymalnie 100 pkt.

2.1. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych punktowane są następująco:

 

-       celujący - 18 pkt;

-       bardzo dobry - 17 pkt;

-       dobry - 14 pkt;

-       dostateczny - 8 pkt;

-       dopuszczający - 2 pkt.

 

 

Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach:

 

Klasa

 

Przedmioty punktowane

Matematyczno-informatyczna

J. polski

J. obcy

Matematyka

Fizyka

Językowo-publicystyczna

J. polski

J. obcy

Matematyka

Historia

Medyczna

J. polski

J. obcy

Matematyka

Biologia

Ekonomiczno-turystyczna

J. polski

J.obcy

Matematyka

Geografia

Wojskowa

J. polski

J. obcy

Matematyka

WOS

Sportowa

J. polski

J. obcy

Matematyka

WOS

Socjalna

J. polski

J. obcy

Matematyka

Biologia 

2.2. Za szczególne osiągnięcia ucznia:

 

2.2.1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.

 

2.2.2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

a)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;

b)    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;

c)     tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

 

2.2.3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)     tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt;

b)    tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt;

c)     tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.

 

2.2.4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;

b)    dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;

c)     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5pkt;

d)    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt;

e)     tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;

f)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

 

2.2.5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a)     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt;

b)    dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt;

c)     dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt;

d)    tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt;

e)     tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt;

f)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt.

 

2.2.6. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 10.3.2. – 10.3.5., artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)     międzynarodowym – 4 pkt;

b)    krajowym – 3 pkt;

c)     wojewódzkim – 2 pkt;

d)    powiatowym – 1 pkt.

 

 1. 3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 

 1. 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

 

 1. 5. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego punkty przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. § 8.

 

11. Do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika zostaną przyjęci uczniowie w kolejności od najwyższej ilości punktów do wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada.

 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Przewodniczący: Agnieszka Miś

Z-ca przewodniczącego: Elżbieta Karelus

Członkowie: Barbara Stanuch

Lidia Zięba Maziarka

Monika Estal

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 19 czerwca 2018 07:22
 
Copyright © 2019 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.