Start Aktualności Konkurs na stanowisko starszego referenta administracyjnego
Konkurs na stanowisko starszego referenta administracyjnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
poniedziałek, 18 czerwca 2018 11:09

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - starszy referent
w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej w wymiarze 1/2 etatu


1. Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie średnie,
b. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. obywatelstwo polskie,
f. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
a. umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, faks, komputer, kserokopiarka,
b. znajomość i obsługa programów komputerowych w zakresie poszerzonym: Microsoft      
Office - Word, Excel, oprogramowania związanego z programem rekrutacyjnym Vulcan
c. umiejętność sporządzania sprawozdań na potrzeby organu prowadzącego oraz
Systemu Informacji Oświatowej
d. znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego,
e. łatwość nawiązywania kontaktów z młodzieżą,
f. kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, rzetelność,
g. mile widziane doświadczenie w pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. przeglądanie skrzynki e- mail, prowadzenie korespondencji elektronicznej,
b. umiejętność sporządzania sprawozdań na potrzeby organu prowadzącego oraz
Systemu Informacji Oświatowej
c. sprawy uczniowskie ( prowadzenie ewidencji, wystawianie szkolnych legitymacji
uczniowskich, wystawianie duplikatów szkolnych legitymacji uczniowskich)
d. prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów, wystawianie zaświadczeń dla uczniów
e. prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów w OPP
f. prowadzenie rekrutacji elektronicznej w systemie Vulcan
g. zawieranie umów na dostawy mediów i innych stałych usług technicznych.
h. prowadzenie książek obiektu budowlanego
4. Wymagane dokumenty:
1) dokumenty niezbędne:
a. kopie świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
b. kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
c. pisemne oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d. pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych,

2) dokumenty dodatkowe:
a. kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie – wg wzoru na stronie
internetowej szkoły – www.lokalwaria.iap.pl
b. CV,
c. list motywacyjny.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 2 lipca 2018 r. do godz. 9.00 w zaklejonej kopercie w sekretariacie liczy się data wpływu lub przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika ul. Mickiewicza 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszy referent".
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Przeprowadzenie konkursu odbędzie się 3 lipca 2018 roku w ZS i PO im. M. Kopernika
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie):

W przypadku zawierania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych informacji wykraczających poza zakres art. 22’ Kodeksu Pracy należy w nich zawrzeć n/w zapis:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich w/w danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko starszy referent w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

7. Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska tel./fax 33 876 65 26  , email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. („Administrator”).
W sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się  pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w procesie rekrutacji.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być Starostwo Powiatowe (ewentualnie – inne organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji a dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, będą przechowywane w sekretariacie przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie Komisyjnie niszczone,
Przysługuje Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 


KWESTIONARIUSZDyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Piotr Janusiewicz

Poprawiony: czwartek, 21 czerwca 2018 06:39
 
Copyright © 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.