Start STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY Sprawozdanie z walnego zebrania
Sprawozdanie z walnego zebrania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 13 czerwca 2018 07:19

W dniu 25 maja 2018 w sali nr 4 Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się pierwsze walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja  Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po jego otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad (obecnych było 15 osób) wybrano przewodniczącego zebrania: koleżankę Ewę Marcowską i sekretarza zebrania: koleżankę Barbarę Drozdowską.  Następnie przyjęto jednogłośnie porządek obrad, znany wszystkim zebranym z pisemnych lub elektronicznych zawiadomień oraz wybrano jednogłośnie Komisję Uchwał w osobach:  Zofii Kurowskiej-Pniak, Elżbiety Póltorak i Józefa Laska.

 

Następnie Anna Kolasa, prezes Stowarzyszenia, odczytała protokoły z zebrania organizacyjnego Stowarzyszenia z dnia 14.11.2016, z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia z dnia 24.02.2017 oraz z zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, które podjęło uchwały w sprawie  zmiany na stanowiskach Sekretarza i Skarbnika Stowarzyszenia z dnia 26.10.2017 r. oraz odczytała sprawozdanie  Zarządu Stowarzyszenia z działalności w ostatnim roku, składając na zakończenie serdeczne podziękowania  członkom Zarządu za ofiarną pracę, pomysły i dyspozycyjność .

 

Następnie Elżbieta Login, Skarbnik Stowarzyszenia, złożyła szczegółowe sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia w ostatnim roku wraz  z bilansem a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia kolega Zbigniew Kochan odczytał protokół Komisji z dnia 08.05.2018 stwierdzający pozytywną ocenę prac Zarządu i rozliczeń finansowych, stawiając wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.

W kolejnym punkcie obrad Anna Kolasa, prezes Zarządu Stowarzyszenia, w nawiązaniu do podstawowych celów Stowarzyszenia,  przedstawiła zarys planów na najbliższy rok, w tym:

  • realizację pomysłu koleżanki Barbary Drozdowskiej upamiętnienia tablicą wmurowaną na ulicy Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej, faktu zamieszkania przy tej ulicy założycieli i profesorów Liceum: Czesławy Siemionow, Aleksego Siemionowa i Stanisława Raciborskiego
  • kontynuację comiesięcznych spotkań „herbatka z absolwentem”  (w planach inż. Pniak z gawędą o Śląsku, prof. Ewa Wolak, Bogdan Tyrybon (Maspex Wadowice), Dr Danuta Sorysz, mgr Jadwiga Łopata z ośrodka ekologicznego w Stryszowie, Ks. Grodecki z Kurii Krakowskiej
  • intensyfikację kontaktów z nauczycielami i uczniami Liceum

Następnie odbyła się ożywiona dyskusja z udziałem wielu osób. Podkreślono, że konieczna jest intensyfikacja współpracy z Liceum, być może kontakt z Radą Pedagogiczną,  zachęcenie nauczycieli oraz uczniów do korzystania z bogatych doświadczeń absolwentów , w tym spotkania na lekcjach  i  prośba do Dyrekcji Liceum aby śledzić losy absolwentów. Zgłoszono też dalsze pomysły na „herbatki z absolwentem”:  pani profesor Krystyna Kuchareczko – współpraca polsko-niemiecka (Hameln), Ks. Grzegorz Wicher z Ośrodka Caritas w Zakrzowie, Dr Stanisław Babiński – o pszczołach, pani sędzia Elżbieta Półtorak – o problemach prawnych. Padły też propozycje zamieszczania zdjęć z kolejnych „herbatek” na stronie internetowej oraz poszukania dalszych kontaktów z absolwentami  (prof. Kornaś, prof. Stanisław Łopata).

Następnie Komisja Uchwał przedstawiła następujące uchwały, które zebranie przyjęło jednogłośnie:

  1. W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za ostatni rok
  2. W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Stow. za ostatni rok
  3. W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia za ostatni rok
  4. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  Stowarzyszenia za ostatni rok
  5. W sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej na ulicy Kościuszki w Kalwarii
  6. W sprawie zaaprobowania zadań Stowarzyszenia na przyszłość

Wobec braku wolnych wniosków na tym zebranie zakończono

Notatkę sporządziła Anna Kolasa

Poprawiony: czwartek, 13 czerwca 2019 07:08
 
Copyright © 2019 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.