Start
Witaj na stronie Liceum
HARMONOGRM REKRUTACJI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 20 maja 2020 09:43

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązańw okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7.

do  12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin[1] do 30 lipca 2020 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna).

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

 

11

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.


Poprawiony: poniedziałek, 25 maja 2020 08:37
 
Zapraszamy ósmoklasistów - oferta szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
niedziela, 05 kwietnia 2020 16:25

Drodzy Ósmoklasiści,

Jesteście coraz bliżej podjęcia ważnej decyzji, w jakiej szkole będziecie kontynuować naukę po ukończeniu szkoły podstawowej. Ponieważ nie możemy spotkać się z Wami osobiście w Waszych szkołach ani zaprosić Was w mury naszego liceum na Dzień Otwarty, pragniemy zachęcić Was do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną poprzez stronę internetową. Prezentujemy tu najważniejsze informacje, które pomogą Wam podjąć decyzję o wyborze, mamy nadzieję, właśnie naszego liceum. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacje dla kandydatów >>>

REGULAMIN REKRUTACJI >>>


Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2020 17:05
 
PODSUMOWANIE TEGOROCZNYCH ZMAGAŃ W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
niedziela, 10 maja 2020 20:21

Do czasu wybuchu pandemii  uczniowie naszej szkoły mieli możliwość startu w kilku konkursach/olimpiadach językowych.

A oto wyniki, które uzyskali:

  • Międzyszkolny Konkurs Literacki Języka Angielskiego – jeden etap ze względu na pandemię

I miejsce ex quo -  Wiktoria Biskup, klasa Ie oraz Jakub Koczór, klasa If

II miejsce – Adrian Mystek, klasa I a

Wyróżnienie – Mikołaj Korzeniowski, klasa Ih oraz Amelia Grządziel, klasa Ib

 

Koordynatorzy konkursu: mgr Barbara Stanuch

mgr Agnieszka Miś

mgr Małgorzata Wolska

 

  • Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego SHAMROCK – przeznaczony dla uczniów klas maturalnych

II miejsce - Krzysztof Moskała, klasa III a

Wyróżnienie – Oskar Sarapata, klasa III a

Koordynator konkursu: mgr Agnieszka Miś

 

  • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskigo FOX

Wynik „BARDZO DOBRY”, 116,25 pkt. na 150 – Wojciech Łopata, klasa II a. W całym kraju tylko jedna osoba uzyskała wynik powyżej 135 pkt. dający tytuł laureata. Wojciech znalazł się w grupie 58 osób z wynikiem "bardzo dobry".

Wysoki wynik uzyskał również uczeń klasy II b, Krzysztof Jędrychowski oraz Mikołaj Korzeniowski z klasy
I h, który miał najlepszy wynik wśród uczniów klas pierwszych.

 

Koordynator konkursu: mgr Łukasz Marek

mgr Małgorzata Wolska

 

  • Międzynarodowa Olimpiada Języka Angielskiego – przeznaczona dla uczniów ostatniego i przedostatniego rocznika szkół średnich

Kwalifikacja i udział w II etapie

Agnieszka Wypiór, klasa II c ( II etap 49 pkt )

Szymon Nowak, klasa II a (II etap 48 pkt)

Wojciech Łopata, klasa II a (II etap 46 pkt)

Miejsce w finale olimpiady gwarantował wynik 50 punktów. Tak niewiele zabrakło naszym uczniom by zostać finalistami. Niech te osiągnięcia będą zachętą do podjęcia walki ponownie w przyszłym roku.

 

Koordynatorzy konkursu: mgr Agnieszka Miś

mgr Łukasz Marek

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w poszczególnych konkursach bardzo dziękujemy.

Gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników i zachęcamy do udziału w przyszłym roku szkolnym.

 
Pożegnanie maturzystów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 06 maja 2020 11:58

Po raz pierwszy w 75-letniej historii naszej szkoły uroczystość pożegnania uczniów kończących naukę w liceum nie mogła odbyć się w tradycyjny sposób. Z powodu epidemii, w piątek 24 kwietnia nie spotkaliśmy się wspólnie w hali sportowej, nie było wręczenia świadectw, nagród, dyplomów, pucharów, nie odbyła się też tak lubiana i wyczekiwana przez abiturientów i ich kolegów z młodszych klas ceremonia wręczenia szkolnych Oskarów.

Zamiast tego Dyrektor szkoły Piotr Janusiewicz zaprosił maturzystów do spotkania na platformie Microsoft Teams, na której prowadzone jest zdalne nauczanie w naszej szkole.

Uroczystość prowadzona przez Pana Dyrektora zgromadziła przed ekranami komputerów ponad stu trzecioklasistów, ich wychowawców, rodziców oraz przedstawicieli Rady Rodziców. W swoim przemówieniu Dyrektor dziękował uczniom za trzyletnią pracę i życzył sukcesów na maturze, która odbędzie się w tym roku w wyjątkowych okolicznościach i trybie. Odczytał nazwiska siedmiorga uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5 oraz nazwiska maturzystów ze świadectwami z biało-czerwonym paskiem – w tym roku było ich dwanaścioro. Najwyższą średnią uzyskał Jakub Hebda z klasy 3a (5,24). Dyrektor wyróżnił też pięcioro uczniów za wzorową frekwencję. Nie zabrakło też słów podziękowań dla rodziców, którzy angażowali się w pracę społeczną na rzecz szkoły, a zwłaszcza dla pana Pawła Hebdy, pełniącego przez sześć lat funkcję przewodniczącego Rady Rodziców.

Ze strony rodziców i uczniów wybrzmiały natomiast słowa podziękowania dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego za trud włożony w kształcenie i wychowanie kolejnego rocznika absolwentów kalwaryjskiego liceum.

Wszystkim trzecioklasistom życzymy pomyślnego zdania egzaminów maturalnych, mimo tak szczególnych okoliczności, w którym przyjdzie im je pisać, oraz spełnienia marzeń i mądrych wyborów w dorosłym życiu.

Poprawiony: środa, 06 maja 2020 12:32
 
List Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
piątek, 17 kwietnia 2020 19:12

Szanowni Państwo,

obecna sytuacja w kraju jest wyjątkowo trudna dla wielu z nas, zarówno
dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli.  W ciągu jednego dnia zmieniło się
nasze życie. Ograniczono nam możliwość kontaktu z bliskimi i
przyjaciółmi,
robienia zakupów oraz wiele innych czynności dnia
codziennego. Tym sytuacjom
towarzyszą przeróżne emocje,  czasem
wyjątkowo trudne. W związku z tym
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wadowicach  rozszerza dostępność
mailowego i telefonicznego
KONTAKTU ZAUFANIA W RAMACH POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ,  zarówno dla
uczniów, rodziców i nauczycieli - pod adresem
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
, tel. 512618605,  gdzie specjaliści udzielą  fachowej porady.

 

Na stronie internetowej naszej Poradni podane są dane kontaktowe, pod którymi
dyżurują nasi specjaliści do dyspozycji dzieci z naszego
terenu i ich rodziców.
Służą radą i bieżącymi konsultacjami
w godzinach zamieszczonych poniżej
od poniedziałku do
piątku, natomiast Dyrektor Poradni od  9.00 do 17.00.

 


Z życzeniami  zdrowia i wytrwałości Natalia Rykowska,

Dyrektor Poradni PP w Wadowicach.

Poprawiony: piątek, 17 kwietnia 2020 19:51
 
Życzenia świąteczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 08 kwietnia 2020 09:16

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

/J 11, 19-20/

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem, wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość,

a udział w tajemnicy Zmartwychwstania Syna Bożego

stanie się źródłem głębokiej nadziei i miłości.

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom i Uczniom

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

im. M. Kopernika w  Kalwarii Zebrzydowskiej

składa Dyrekcja

Poprawiony: środa, 08 kwietnia 2020 09:29
 
Komunikat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 08 kwietnia 2020 09:12

Od 9 do 13 kwietnia 2020 r. szkoła będzie zamknięta.

 
Zawieszenie zajęć w szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 11 marca 2020 11:11

Szanowni Państwo,

 

od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

OD 12 MARCA BR. UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NIE PRZYCHODZĄ DO SZKÓŁ.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Prosimy o przekazanie tych rekomendacji swoim dzieciom:

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Z poważaniem

Dyrektor ZSiPO

Piotr Janusiewicz

Poprawiony: poniedziałek, 06 kwietnia 2020 11:56
 
Smutne pożegnanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
piątek, 06 marca 2020 10:34

W środę 4 marca 2020 r. pożegnaliśmy wieloletniego Dyrektora kalwaryjskiego liceum, śp. Tadeusza Bębenka. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mury świątyni wypełnili pogrążeni w smutku: rodzina Zmarłego, przyjaciele, emerytowani nauczyciele i pracownicy liceum, absolwenci i wychowankowie Pana Dyrektora, społeczność szkolna Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych oraz mieszkańcy Kalwarii. Wszyscy oni przyszli towarzyszyć w ostatniej drodze Człowiekowi, który z oddaniem i ogromnym zaangażowaniem przez ponad trzydzieści lat kierował placówką, dzięki której kilka pokoleń mogło zdobywać wiedzę i wykształcenie, a przez to pozytywnie kształtować obraz społeczności lokalnej. Ten aspekt wychowawczy, edukacyjny  i kulturotwórczy pracy Pana Dyrektora podkreślał też w swoim kazaniu proboszcz ks. kan. Wiesław Cygan, który celebrował mszę św. pogrzebową. Oprawę liturgiczną mszy św. sprawowali uczniowie i nauczyciele liceum, a  Ewa Wolak-Czarniak i Marcin Wolak – absolwenci liceum, a obecnie śpiewacy operowi – pięknie ubogacili nabożeństwo pieśniami żałobnymi. Uczniowie klas wojskowych naszej szkoły zaciągnęli przy trumnie wartę honorową. Przed odprowadzeniem Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku wzruszającą mowę pożegnalną wygłosił obecny dyrektor liceum Piotr Janusiewicz.

Śp. Tadeusz Bębenek spoczął na cmentarzu parafialnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Pan Dyrektor na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiej dobroci, życzliwości, z dużym poczuciem humoru oraz dystansu do siebie i - czasem niełatwej przecież - rzeczywistości, całkowicie oddany szkole.

Wraz z Jego odejściem bezpowrotnie zamyka się ważny etap historii kalwaryjskiego liceum...

 

Poniżej tekst przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości pogrzebowych śp. Tadeusza Bębenka przez dyrektora Piotra Janusiewicza.

 

Poprawiony: wtorek, 10 marca 2020 07:47
Więcej…
 
Uwaga, koronawirus - komunikat dla rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 04 marca 2020 11:59

Proszę o zapoznanie się z rekomendacjami MEN w zakresie profilaktyki koronawirusa.

Zgodnie z komunikatem proszę nie posyłać do szkoły uczniów przeziębionych z objawami grypy, tj. kaszlem, wysoką temperaturą, bólem mięśni (typowe objawy grypy).

Podaję Państwu numer całodobowej infolinii w Ministerstwie Zdrowia: 800 190 590 - w przypadku dodatkowych wątpliwości.

Dyrektor ZSiPO mgr Piotr Janusiewicz

Poprawiony: środa, 04 marca 2020 12:04
 
Uwaga, koronawirus PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 04 marca 2020 11:56

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce i licznymi przypadkami zachorowań w krajach europejskich zwracam się z prośba o bieżące śledzenie stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/), w tym zamieszczonych tam komunikatów.

Zachęcam do zapoznania się z podstawowymi zasadami zapobiegawczymi, które w istotny sposób wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.

Dyrektor ZSiPO mgr Piotr Janusiewicz

Poprawiony: środa, 04 marca 2020 12:05
 
Z ogromnym żalem zawiadamiamy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
czwartek, 27 lutego 2020 12:24

Z ogromnym żalem zawiadamiamy,

że 26 lutego 2020 roku zmarł

Pan Dyrektor Tadeusz Bębenek

dyrektor szkoły w l. 1970-2000,

nauczyciel, wychowawca i przyjaciel wielu pokoleń młodzieży,

życzliwy i wyrozumiały człowiek.


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły, Rada Rodziców,

Samorząd Uczniowski oraz Uczniowie ZSiPO im. M. Kopernika

składają głębokie  wyrazy współczucia dla Rodziny.

 

Pogrzeb śp. Tadeusza Bębenka odbędzie się 4 marca 2020 r. (środa) o godz. 14.00

w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mszę św. poprzedzi różaniec o godz. 13.30.

Poprawiony: poniedziałek, 06 kwietnia 2020 19:46
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 50
Copyright © 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 

Sondy

Wybierz klasę dla siebie:
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości